Why Pontius Pilate Let Jesus Died?

Ano ang nagtulak kay Ponsio Pilato para sumang ayon sya na ipako si Hesus sa Krus?

Mga propesiya na naganap habang si Hesus ay nasa harap ni Pilato.

Juan 18:38 Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? At nang masabi niya ito ay lumabas siyang muli sa mga Judio, at sa kanila’y sinabi, “Wala akong masumpungang anomang kasalanan sa kaniya.”

Sa paghahandog ng kordero na hain sa kasalanan ay dapat iyong walang kapintasan….

Levitico 22:21 At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya’y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon.

After matupad ang hula o kasulatan…. Ano ang naging dahilan bakit siya nahatulan ng kamatayan ni Pilato kahit na nais siya nitong pawalan?

Juan 19:12 Dahil dito’y pinagsisikapan ni Pilato na siya’y pawalan: nguni’t ang mga Judio ay nagsisigawan, na nangagsasabi, Kung pawalan mo ang taong ito, ay hindi ka kaibigan ni Cesar: ang bawa’t isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar.

Dahil noong panahon na iyon ay may isang hari lang sa sanglibutan na kanilang kinikilala at ito ay si caesar.

John 19:15

Advertisements

The two witnesses.

Pahayag 11:3 At may ipagkakaloob ako sa aking dalawang saksi, at sila’y magsisipanghulang isang libo at dalawang daan at anim na pung araw, na nararamtan ng magagaspang na kayo.

Pahayag 11:4 Ang mga ito’y ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandelero, na nangakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa.

Alam natin na ang isa sa nagpatunay o witness ay given na at walang iba kundi ito ay si Elias at siya ay bilang si Juan bautista.

At alam din natin na ang isa dito ay si Moises.

Itong dalawang propeta na ito ang siyang sumisimbolo sa dalawang PUNONG OLIBO o olive trees.

Ano ba ang ibig sabihin ng symbol nila as an olive trees?

Zacarias 4:14 Nang magkagayo’y sinabi niya, Ito ang dalawang anak na pinahiran ng langis, na nakatayo sa siping ng Panginoon ng buong lupa.

So si Elijah at Moises ang tinutukoy sa mga talata na ito, subalit may hiwaga pa po itong naka tago hindi lang iyan basta puno ng olibo dahil kung babalikan po natin ang zacarias 4:12 may 2 BRANCHES o dalawang Sanga ang punong olibo.

Pero ang sagot ng anghel doon sa dalawang tanong ay pareho lang.

Kung papansinin nyo dalawa ang tanong ni Propeta Zacarias

1: (zac 4: 11)who are these two olive trees

2: (zac. 4:12) who are these two brances.

Kasi iisa lang po yan. Yung espiritu ng puno ay siya din ang espiritu ng branch. Pero in real story ibang tao yung lumitaw pero same spirit dwells in them.

So ang espiritu nilang taglay ay espiritu ni elijah at ni moises.

Ngayon paano natin makikilala kung sino itong mga ito?

Gumamit tayo ng kaunting lohika.

Dumadaloy ang langis na ginintuan sa dalawang olibo na ito.

Zacarias 4:12 At ako’y sumagot na ikalawa, at nagsabi sa kaniya: Ano ang dalawang sangang olibong ito na nasa siping ng dalawang gintong padaluyan, na dinadaluyan ng langis na ginintuan?

Ano ang ibig sabihin ng ginintuang langis?

Ang ibig sabihin po niyan ay FAITH o pananampalataya.

Na mula sa kanila nagbubuhat ang gintong langis upang ang ilaw ng Dios ay hindi mamatay…

Sa verse na ito, hindi tuwirang sinabi ni Hesus na siya ang ilaw na pinatototohanan ni Moises, ngunit kayo na ang humusga.

Juan 5:46 Sapagka’t kung kayo’y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka’t tungkol sa akin siya’y sumulat.

So ang pananampalataya nila ay mula kay Moises, na kung ano ang sabihin ni Moises noon sa mga kasulatan ay panatiko silang sumusunod.

So ang Langis ay tumutukoy sa Pananampalataya. Kagaya ito ng ten virgins sa Mateo 25. Dahil nagtagal ang Panginoon naubusan sila ng pananampalataya at sila ay lumamlam.

So I recap natin.

Moses from exodus or exile from Egypt, siya ang nagpakain sa mga tao ng Dios or siya ang servant. Siya ang namuno sa Israelita. Yan yung significance ng punong olibo na dinaluyan pananampalataya o langis na ginto kaya sila ay sumampalataya kay Moises.

At ito namang si Elias ay dumating bilang si Juan bautista upang linisin ang Tao ng Dios. In relation to 70 weeks of Daniel

So. Ang dalawang WITNESS na ito ay nakasama ng Panginon literally and espiritualy.

Si Juan Bautista alam nya na siya yung isang witness dahil alam nya na taglay niya yung gawaing ukol kay Elijah. At pinatotohanan din yan mismo ni John the Beloved sa Juan 1:1-14.

Pero yung isa wala syang Idea na sya yun.

Sino ang nag represent kay MOISES?

Ito ay walang iba kundi si Pedro.

Eto ang patunay.

Pahayag 11:6 Ang mga ito’y may kapangyarihang magsara ng langit, upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang hula: at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo, at mapahirapan ang lupa ng bawa’t salot sa tuwing kanilang nasain.

1: Jesus gave Him the Key to shut heavens and Earth.

Mateo 16:19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.

They can KILL.

Pahayag 11:5 At kung nasain ng sinoman na sila’y ipahamak, ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig, at lumalamon sa kanilang mga kaaway; at kung nasain ng sinoman na sila’y ipahamak ay kailangan ang mamatay sa ganitong paraan.

Read Acts 5 how Peter kiled Ananias and zafira.

And the last….

Mat 16:18 Jesus build the foundation of faith in his name PETER.

And Jesus ask Peter to FEED His Flock.

Juan 21:17 Sinabi niya sa kaniya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagka’t sa kaniya’y sinabing makaitlo, Iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kaniya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Pakanin mo ang aking mga tupa.

Yes si Pedro yung isang witness.

Dahil dalawang punong olibo yan.

1: israel

2: iglesia

Na ang pinanatili ng dalawang witness na yan ay yung pananampalataya ng mga tao.

Moses feed Israelites in the wilderness

Peter feed the Church.

The lampstand with 7 spirit of God symbolizes the church.

Gawa 7:38 Ito’y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin:

Elijah prepared the way as well as john the baptist.

Now it is finally revealed.

The hint were the OIL that came from two witnesses that feeds the 7 churches, the oil that the two witnesses feeds to 7 churches.

Then Jesus ask Peter to FEED His sheeps.

70 weeks of Daniel

7 weeks : From decree to rebuild the walls of Jerusalem.

62 weeks the wall will rebuild. (Dan.9:25)

Bilangin ang WEEKS ayon sa description.

Kaya may given agad na 7 weeks.

7 weeks + 62 weeks (69 weeks)

Dahil matatayo ang wall of Jerusalem ng may 62 weeks.

So ang Daniel 9:26 ay magiging 62 weeks + 7 weeks ng Daniel 9:25.

69 weeks is equivalent to 483 years(69*7)

The Decree were released 457 BC (Ezra 7 by king artejerjes)

483 prophetic years o 69 week ay mahihiwalay ang pinahiran.

Code name Babilon

Code name Babilon : Rome

Old Babilon (Mesapotamia) : Origin of Paganism (mother of all harlots ( pagan empires))

New Babilon (Rome) : The Mother of all harlots (churches)

HIWAGA, DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA PATUTOT.

Nagdedebate ang BAC, SDA at katoliko.

Pero alam nyo ba na hindi nila pinagdedebatihan ang tungkol sa trinity?

Ang pinag aawayan nila lagi ay kung sino ang sulpot.

Ang OLD BABILON ang INA ng mga paglaganap ng mga dios diosan.

Ngunit sa book of REVELATION may binabanggit pa ulit doon na BABILONIA na ina ng mga patutot.

Kung susuriin natin.. ang anak ng Babilonia ay ang Samaria at Jerusalem, sila yung mga patutot na kung saan ipinasok nila sa kanilang mga templo ang mga inanyuang larawan na malalaki at kanilang sinamba at pinaglingkuran.

TODAY :
Code name BABILON (Rome)
Ang Paganong katoliko at ROMA yung may codename na BABILON. Na kung saan ang lahat ng mga bansa ay nakiki apid.

Ano yung pakikiapid na ginawa ng mga bansa? Pinulot nila yung relihiyong pagano na sumasamba sa rebulto at ang aral ng tatlong dios.

Buod :

Lahat ng protestante ay anak ng katoliko. Doon sila nag mula.

The End of Sonship of Christ

-=The End of Sonship of Christ.=-

 

Prophecy of Sonship

2 Samuel 7:14 Ako’y magiging kaniyang ama, at siya’y magiging aking anak: kung siya’y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;

 

Awit 2:7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

 

May dalawang prophecy tungkol sa Sonship. Bakit kaya?

 

Hebreo 1:5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak?

 

Mateo 24:36 Nguni’t tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.

 

So kaya pala dalawa iyon dahil pagbabalik niya Sonship parin ang umiiral.

 

Kelan matatapos ang sonship?

 

I Corinto 15:24 Kung magkagayo’y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga’y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan.

 

I Corinto 15:28 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo’y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat.

 

So jan magtatapos ang sonship. At mapapalitan na ng Fatherhood.

 

Anong katibayan na si Jesus na son ay siya din si Father?

 

Si Ugat at si Supling

 

Awit 110:1 Sinabi ng (UGat) Panginoon sa aking (Supling)panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

 

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

 

Sino ang nagpasuko ng lahat ng bagay sa ilalim ng kaniyang paa?

 

Siya din mismo.

 

Awit 110:1

⤵⤵⤵⤵

Filipos 3:21 Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya.

The Anti-Christ

The antichrist

2 Juan 1:7 Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.

Lagyan natin ng konting RECAP.

1. There is only one Lord God (deut 6:4)
2. Wala ng iba pang Dios (is. 43:10,11)

Sabi ni Hesus…(john 17:6) God gave his name.
Ibig sabihin ang name ng God sa Deut. 6:4, isaias 43:10 ay Jesus.

Gumawa siya ng bagong Pangalan.
Isaias 63:14 Kung paanong ang kawan na bumababa sa libis, ay pinapagpapahinga ng Espiritu ng Panginoon: gayon mo pinatnubayan ang iyong bayan, upang gawan mo ang iyong sarili ng maluwalhating pangalan.

Ang sabi : ang kaniyang bayan ay tatawagin sa kaniyang Pangalan.

Kaya tinawag tayong #CHRISTIANS.

⏩So may isang Dios na ang pangalan ay Hesus.

⏩May One God na nagkatawang tao.

Always remember Jesus is the Father.

Sa aral ng TRINILILING may jesus na hindi nagkatawang tao.⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬

Christian Polytheism dilemma revealed.

Noong panahon ng mga propeta, mayroong nakatago na hiwaga..

Roma 16:25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo’y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan.
Roma 16:26 Datapuwa’t nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya:

So nareveal na si Hesus pala yung nakasulat na hinulaan ng mga propeta sa lumang tipan.

1 Pedro 1:20 Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni’t inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo,

Ngayon may naiwan na #dilemma kaya madelem ang isipan ng madami.

Ano itong dilemma na ito? Ang Dios ay naging dalawa. Si Ama at si Anak.

Yan kasi ang #unang_paghahayag na ipinahayag mula sa hula na ang darating ay magiging Anak ng Dios.

Subalit mayroon pang susunod na paghahayag….

1 juan 2:28, 1 juan 3:2

So kapag nahayag na pala ng tuluyan si Hesus ,tayo ay magiging katulad niya. At siyay ating makikita gaya ng kaniyang sarili.

Paano ba yung makikita natin si Hesus gaya ng kaniyang sarili?

1 juan 3:2
(Kung may ADB bible kayo. May footnote jan letter ((((m)))) nakaturo sa Mateo 5:8)

⏩It means makikita natin siya bilang Dios.

At kapag siya ay nahayag ay magiging katulad natin siya(gen 1:27 in His own image) na isinulat naman sa ⏩Filipos 3:20-21.