70 weeks of Daniel

7 weeks : From decree to rebuild the walls of Jerusalem.

62 weeks the wall will rebuild. (Dan.9:25)

Bilangin ang WEEKS ayon sa description.

Kaya may given agad na 7 weeks.

7 weeks + 62 weeks (69 weeks)

Dahil matatayo ang wall of Jerusalem ng may 62 weeks.

So ang Daniel 9:26 ay magiging 62 weeks + 7 weeks ng Daniel 9:25.

69 weeks is equivalent to 483 years(69*7)

The Decree were released 457 BC (Ezra 7 by king artejerjes)

483 prophetic years o 69 week ay mahihiwalay ang pinahiran.

Advertisements

Code name Babilon

Code name Babilon : Rome

Old Babilon (Mesapotamia) : Origin of Paganism (mother of all harlots ( pagan empires))

New Babilon (Rome) : The Mother of all harlots (churches)

HIWAGA, DAKILANG BABILONIA, INA NG MGA PATUTOT.

Nagdedebate ang BAC, SDA at katoliko.

Pero alam nyo ba na hindi nila pinagdedebatihan ang tungkol sa trinity?

Ang pinag aawayan nila lagi ay kung sino ang sulpot.

Ang OLD BABILON ang INA ng mga paglaganap ng mga dios diosan.

Ngunit sa book of REVELATION may binabanggit pa ulit doon na BABILONIA na ina ng mga patutot.

Kung susuriin natin.. ang anak ng Babilonia ay ang Samaria at Jerusalem, sila yung mga patutot na kung saan ipinasok nila sa kanilang mga templo ang mga inanyuang larawan na malalaki at kanilang sinamba at pinaglingkuran.

TODAY :
Code name BABILON (Rome)
Ang Paganong katoliko at ROMA yung may codename na BABILON. Na kung saan ang lahat ng mga bansa ay nakiki apid.

Ano yung pakikiapid na ginawa ng mga bansa? Pinulot nila yung relihiyong pagano na sumasamba sa rebulto at ang aral ng tatlong dios.

Buod :

Lahat ng protestante ay anak ng katoliko. Doon sila nag mula.

The End of Sonship of Christ

-=The End of Sonship of Christ.=-

 

Prophecy of Sonship

2 Samuel 7:14 Ako’y magiging kaniyang ama, at siya’y magiging aking anak: kung siya’y gumawa ng kasamaan, aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao, at ng panghampas ng mga anak ng mga tao;

 

Awit 2:7 Aking sasaysayin ang tungkol sa pasiya: sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak; sa araw na ito ay ipinanganak kita.

 

May dalawang prophecy tungkol sa Sonship. Bakit kaya?

 

Hebreo 1:5 Sapagka’t kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? at muli, Ako’y magiging kaniyang Ama, At siya’y magiging aking Anak?

 

Mateo 24:36 Nguni’t tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang Anak, kundi ang Ama lamang.

 

So kaya pala dalawa iyon dahil pagbabalik niya Sonship parin ang umiiral.

 

Kelan matatapos ang sonship?

 

I Corinto 15:24 Kung magkagayo’y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Dios, sa makatuwid baga’y sa Ama; pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan.

 

I Corinto 15:28 At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kaniya, kung magkagayo’y ang Anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kaniya, upang ang Dios ay maging lahat sa lahat.

 

So jan magtatapos ang sonship. At mapapalitan na ng Fatherhood.

 

Anong katibayan na si Jesus na son ay siya din si Father?

 

Si Ugat at si Supling

 

Awit 110:1 Sinabi ng (UGat) Panginoon sa aking (Supling)panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway.

 

Pahayag 22:16 Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo’y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga.

 

Sino ang nagpasuko ng lahat ng bagay sa ilalim ng kaniyang paa?

 

Siya din mismo.

 

Awit 110:1

⤵⤵⤵⤵

Filipos 3:21 Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya.

The Anti-Christ

The antichrist

2 Juan 1:7 Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo.

Lagyan natin ng konting RECAP.

1. There is only one Lord God (deut 6:4)
2. Wala ng iba pang Dios (is. 43:10,11)

Sabi ni Hesus…(john 17:6) God gave his name.
Ibig sabihin ang name ng God sa Deut. 6:4, isaias 43:10 ay Jesus.

Gumawa siya ng bagong Pangalan.
Isaias 63:14 Kung paanong ang kawan na bumababa sa libis, ay pinapagpapahinga ng Espiritu ng Panginoon: gayon mo pinatnubayan ang iyong bayan, upang gawan mo ang iyong sarili ng maluwalhating pangalan.

Ang sabi : ang kaniyang bayan ay tatawagin sa kaniyang Pangalan.

Kaya tinawag tayong #CHRISTIANS.

⏩So may isang Dios na ang pangalan ay Hesus.

⏩May One God na nagkatawang tao.

Always remember Jesus is the Father.

Sa aral ng TRINILILING may jesus na hindi nagkatawang tao.⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬⏬

Christian Polytheism dilemma revealed.

Noong panahon ng mga propeta, mayroong nakatago na hiwaga..

Roma 16:25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo’y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan.
Roma 16:26 Datapuwa’t nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya:

So nareveal na si Hesus pala yung nakasulat na hinulaan ng mga propeta sa lumang tipan.

1 Pedro 1:20 Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni’t inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo,

Ngayon may naiwan na #dilemma kaya madelem ang isipan ng madami.

Ano itong dilemma na ito? Ang Dios ay naging dalawa. Si Ama at si Anak.

Yan kasi ang #unang_paghahayag na ipinahayag mula sa hula na ang darating ay magiging Anak ng Dios.

Subalit mayroon pang susunod na paghahayag….

1 juan 2:28, 1 juan 3:2

So kapag nahayag na pala ng tuluyan si Hesus ,tayo ay magiging katulad niya. At siyay ating makikita gaya ng kaniyang sarili.

Paano ba yung makikita natin si Hesus gaya ng kaniyang sarili?

1 juan 3:2
(Kung may ADB bible kayo. May footnote jan letter ((((m)))) nakaturo sa Mateo 5:8)

⏩It means makikita natin siya bilang Dios.

At kapag siya ay nahayag ay magiging katulad natin siya(gen 1:27 in His own image) na isinulat naman sa ⏩Filipos 3:20-21.

40 days of Jesus in the wilderness

Bakit ako Patripassianism?

➡The 40 days of Jesus in the wilderness
➡The 40 years of Israel in the wilderness

Madami ang hindi nakakapansin, isinulat na ito ni Apostol Pablo. Wala lang nakakapansin o pumapansin. (1 Corinto kabanata10)

Para maunawaan natin ito, gumamit tayo ng day to year / year to day. Yan din ang gamit sa 70 weeks of Daniel.

Ezekiel 4:6 At muli, pagka iyong natapos ang mga ito, ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan, at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Juda; apat na pung araw, ((((((bawa’t araw ay pinaka isang taon)))))), aking itinakda sa iyo.

Kung babalikan natin ang pangyayari sa EXODUS of MOSES.. walang pinagkaiba iyan sa pangyayari na ginanap ni Hesus.

Bautismo sa alapaap at sa dagat. (Israel)

I Corinto 10:2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;

Bautismo ni Juan. (Jesus)
Mat. 3:17

So after mabautismuhan ng israel ng alapaap at dagat doon sila napunta sa wilderness..

Pagkatapos din mabautismuhan ng Panginoong Jesus ng water baptism of John de baptist..itinaboy din siya sa wilderness.

⏩At doon sa wilderness 40 years tinukso/ginalit ng israel ang Dios. (HEB. 3:9)

⏩At doon din sa tagpo kay Jesus. Tinukso din siya ng Diablo ng 40 days (Lukas 4:2)

So what is the sense?

I Corinto 10:6 Ang mga bagay na ito nga’y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa.

Sino ang Dios na tinukso ng Israel sa ilang?

I Corinto 10:4 At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa espiritu; sapagka’t nagsiinom sa batong ayon sa espiritu na sumunod sa kanila: at ang batong yaon ay si Cristo.

John 8:56 Revealed

Ireveal na natin.

Bakit walang pinapatay na Anak ang Dios?

Dahil di pinahintulutan ng Dios na mapatay ni Abraham si Isaac.

Kaya ang Dios ay naghanda ng isang katawan na tinawag na Lamb of God.

Juan 8:56 Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw; at nakita niya, at natuwa.

Paano nakita ni Abraham ang araw ni Hesus?

Genesis 22:2 At kaniyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria; at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.

Genesis 22:7 At nagsalita si Isaac kay Abraham na kaniyang ama, na sinabi, Ama ko: at kaniyang sinabi, Narito ako, anak ko. At sinabi, Narito, ang apoy at ang kahoy, nguni’t saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin?

Genesis 22:8 At sinabi ni Abraham, #Dios_ang_maghahanda_ng_korderong_pinakahandog_na_susunugin, anak ko: ano pa’t sila’y kapuwa yumaong magkasama.

Genesis 22:13 At itiningin ni Abraham ang kaniyang mga mata, at nagmalas, at narito, ang #isang_tupang_lalake, sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kaniyang mga sungay: at pumaroon si Abraham, at kinuha ang tupa, at siyang inihandog na handog na susunugin na inihalili sa kaniyang anak.

Sa mga di maintindihan ang mga talatang iyan, pasensya na lang.